REGULAMIN

  1.       Ogólne warunki zamówienia.

a/ Centrum Ogrodnicze Hortorus Bartosiewicz Sp.J. zwana dalej Centrum Ogrodnicze Hortorus prowadzi działalność związaną ze sprzedażą produktów i usług. Miejsce prowadzenia działalności

: ul.Płochocińska 81, 03-044  Warszawa.

Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP 5361231976.

W niniejszym dokumencie Centrum Ogrodnicze Hortorus ustanawia ogólne warunki handlowe obowiązujące klientów indywidualnych oraz biznesowych. Niniejsze warunki mają zastosowanie do oferty handlowej Centrum Ogrodnicze Hortorus prezentowanej w mediach elektronicznych, w szczególności pod adresem internetowym www.sklep.hortorus.pl

b/ Centrum Ogrodnicze Hortorus realizuje dostawę produktów i usług na terenie granic administracyjnych Warszawy.

c/ Oferta Centrum Ogrodnicze Hortorus prezentowana w w/w mediach elektronicznych opiera się wyłącznie na produktach nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych.

d/ Każdy produkt oferowany przez Centrum Ogrodnicze Hortorus ma określoną cenę. Prezentowana cena jest ceną brutto, wyrażoną w walucie polskiej, zawiera w sobie właściwą dla danej kategorii produktu stawkę VAT. Cena prezentowana klientowi w trakcie realizacji transakcji na stronie Centrum Ogrodnicze Hortorus jest ceną wiążącą.

e/ Centrum Ogrodnicze Hortorus przyjmuje zamówienia wyłącznie za pomocą internetu. Zamówienie złożone przez klienta w inny sposób wymaga dodatkowego potwierdzenia przez Centrum Ogrodnicze.

f/ Centrum Ogrodnicze Hortorus nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki kwiatowe, które zostały opóźnione lub niedostarczone z powodu podania przez Klienta błędnych danych adresowych lub braku płatności za złożone zamówienie.

g/ Centrum Ogrodnicze Hortorus realizuje wyłącznie zamówienia prawidłowo opłacone. Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie bankowym.

h/ Potwierdzenie zamówienia przesyłane jest na podany przez Klienta adres e-mail.

i/ W momencie składania zamówienia Klient zobowiązany jest podać numer telefonu odbiorcy oraz datę dostawy i przedział czasowy w którym dostawa ma być zrealizowana.

j/ Akceptując regulamin sklepu internetowego Centrum Ogrodnicze Hortorus klienci wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia.

k/ Centrum Ogrodnicze Hortorus zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą “O ochronie danych osobowych: (Dz. U. Nr. 133, poz.833). Zgodnie z tą ustawą Klient Centrum Ogrodnicze Hortorus ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Centrum Ogrodnicze Hortorus zobowiązuje się do nieudostępniania w/w danych osobom trzecim na inne cele niż te związane z realizacją zamówienia.

l/ Część z naszych produktów oferujemy z dostawą 48 h na terenie całej Polski. Jest to związane z dodatkową opłatą. Dbając o zadowolenie naszych Klientów staramy się wybierać rzetelnych i terminowych dostawców. W związku z faktem, iż jest to nie zależne od Centrum Ogrodnicze Hortorus nie możemy wziąć odpowiedzialności za doręczenie do Klienta końcowego.

2.  Składanie zamówień.

a/ Zamówienia składane są wyłącznie poprzez media elektroniczne tj. stronę internetową, strony w mediach społecznościowych lub e-mailem.

b/ Zamówienia można składać wyłącznie na produkty znajdujące się w ofercie Centrum Ogrodnicze Hortorus prezentowanej na stronie internetowej. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

c/ Aby zamówienie było ważne Klient powinien wybrać produkt z oferty, określić ilość produktów poprzez dodanie ich do koszyka oraz wskazanie adresu dostawy. Klient musi również wybrać metodę płatności.

d/ Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza. Jeśli podane dane są obarczone błędem lub uniemożliwiają doręczenie zamówienia Centrum Ogrodnicze Hortorus zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem i ustaleniu poprawnych danych.

e/ Do momentu zatwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku Kup teraz Klient może dokonać modyfikacji zamówienia lub wybranych metod płatności za pośrednictwem internetu.

f/ Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma email z automatycznym potwierdzeniem złożonego zamówienia.

g/ Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Hortorus Bartosiewicz Sp.J. ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na www.sklep.hortorus.pl jest adres dostawy wskazany przez klienta.

h/ Jeżeli jako forma transportu wybrany został odbiór osobisty, należy odebrać zamówienie w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia gotowości zamówienia, lub skontaktować się z pracownikiem sklepu w celu ustalenia innego terminu odbioru. Po odbiór zamówień zapraszamy w godzinach otwarcia sklepu. 

3. Czas realizacji zamówień.

a/ Realizacja dostawy przesyłek do Odbiorców odbywa się w godzinach 10-20 od poniedziałku do niedzieli w zakresach czasowych 10-14, 14-17, 18-20 wskazanych do wyboru przy składaniu zamówienia.

b/ Centrum Ogrodnicze Hortorus nie realizuje dostaw w dni ustawowo wolne od pracy. Zamówienia złożone w tych terminach zostaną zrealizowane w pierwszym dniu roboczym lub terminie wskazanym przez Nadawcę.

c/ Przesyłki dostarczane są w dniu wskazanym przez Centrum Ogrodnicze Hortorus w momencie składania zamówienia po wcześniejszym jego opłaceniu.

d/ Dostawy realizowane są przez firmę Hortorus Bartosiewicz Sp.J.

e/ Aby zamówienie dotarło do odbiorcy w wybranym przez Klienta dniu musi ono zostać złożone i opłacone najpóźniej dnia poprzedniego. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności na koncie bankowym Hortorus Bartosiewicz Sp.J.

f/ Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W sytuacji gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone Klient ma prawo odmowy podpisania protokołu odbioru i żądania otwarcia przesyłki w obecności kierowcy w celu sprawdzenia czy dostarczone towar nie uległy uszkodzeniu. Kierowca ma obowiązek poczekać aż zawartość przesyłki zostanie sprawdzona.

g/ W przypadku uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół uszkodzenia na druku, którym dysponuje kierowca, a w przypadku braku takiego druku na czystej kartce w dwóch egzemplarzach. W protokole powinny znaleźć się następujące informacje :

  • czas i miejsce dostawy,
  • co zostało zniszczone i w jakiej ilości,
  • określenie zabezpieczania towaru (jak została zabezpieczona),
  • wyraźny podpis doręczającego kirerowdy;

h/ W przypadku uszkodzenia towaru Klient ma prawo odmówić przyjęcia paczki.

i/ Podpisanie protokołu przyjęcia przesyłki oraz brak uwag zgłoszonych kurierowi jest tożsame z akceptacją sposobu dostarczenia przesyłki oraz rezygnacją z reklamacji.

j/ Podczas realizacji zamówień w trybie dostawa tego samego dnia Centrum Ogrodnicze Hortorus Sp.J. zastrzega sobie możliwość zamiany kwiatów na inne podobne, użyte do wykonania danego produktu, w przypadku, gdy oryginalnie wchodzące w skład bukietu nie będą dostępne. 

4. Treści przekazywane przez Nadawcę przesyłki.

a/ Nadawca przesyłki ma możliwość przekazania wiadomości do Odbiorcy za pośrednictwem Centrum Ogrodnicze Hortorus

b/ Wiadomość oznacza tekst (nie dłuższy niż 180 znaków), który zostanie wydrukowany bądź przepisany odręcznie i dołączony do przesyłki.

c/ Tekst nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawiązywać do przemocy i mowy nienawiści. Zakazane jest komunikowanie w jakiejkolwiek postaci uprzedzeń rasowych, narodowościowych, konfliktów zbrojnych lub treści mogących wywołać zgorszenie u Nadawcy.

d/ W przypadku naruszenia przez Nadawcę zasad wymienionych w pkt. 4d Centrum Ogrodnicze Hortorus zastrzega sobie prawo odmówienia doręczenia informacji tekstowej i poinformuje o tym Nadawcę przesyłki.

5.  Płatności

a/ Przy dokonywaniu płatności przez Nadawcę Centrum Ogrodnicze Hortorus udostępnia następujące formy płatności: (….).

b/ Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest 

PayPro S.A. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez wwwprzelewy24.pl

c/ W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Nadawcy.

d/ W przypadku płatności kartą kredytową czas realizacji zamówienia zależny jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. W przypadku wskazania przez Nadawcę daty dostawy wcześniejszej niż termin uzyskania autoryzacji zamówienie zostanie zrealizowane w pierwszym kolejnym dniu.

e/ W przypadku przelewów tradycyjnych czas realizacji jest zależny od momentu zaksięgowania wpłaty. W przypadku wskazania przez Nadawcę daty dostawy wcześniejszej niż termin zaksięgowania wpłaty zamówienie zostanie zrealizowane w pierwszym kolejnym dniu.

f/ Płatności internetowe są obsługiwane przez spółkę 

PayPro S.A.

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości

6. Zwrot towaru

a/ Nadawca, który zawarł umowę na odległość posiada prawa konsumenta wynikające z art.22 KC w ziwązku z czym Centrum Ogrodnicze Hortorus Sp.J. odpowiada za niezgodność zakupionego towaru w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30.05.2014.

b/ Nadawca, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny  w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.Podstawą do zwrotu jest stosowne oświadczenie, przekazane na piśmie na adres Centrum Ogrodnicze Hortorus Sp.J.

c/ Zwracany towar powinien być w stanie umożliwiającym jego dalszą odsprzedaż. Towar powinien zostać odesłany na adres :  Hortorus Bartosiewicz Sp.J. ul. Płochocińska 81 03-044 Warszawa na koszt Nadawcy.

d/ Nadawca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędną konieczność związaną ze stwierdzeniem stanu jakościowego towaru. Hortorus Bartosiewicz Sp.J. zastrzega sobie prawo do potrącenia ze zwracanej kwoty proporcjonalną wartość obniżenia ceny pierwotnej produktu.

e/ Zwrot zapłaconej ceny następuje poprzez ten sam kanał płatności, którym Nadawca zapłacił za przesyłkę, wyłącznie po spełnieniu opisanych wyżej w niniejszym regulaminie warunków prawidłowego zwrotu.

7. Reklamacje

a/ Produkty oferowane przez Centrum Ogrodnicze Hortorus objęte są gwarancją producenta.

b/ Wszelkie wady produktu będące podstawą reklamacji powinny zostać zgłoszone Hortorus Bartosiewiczm Sp.J. niezwłocznie po ich wykryciu. Informacja o wadach powinna być przekazana w formie pisemnej z załączonym zdjęciem produktu reklamowanego.

c/ Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 odstąpienie od Umowy nie przysługuje w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu bądź mająca krótki termin przydatności do spożycia.

d/ Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod adresem : Hortorus Bartosiewicz Sp.J. ul. Płochocińska 81 , 03-044  Warszawa.

e/ Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

f/ Każda reklamacja rozpatrywana jest w trybie indywidualnym. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji w zakresie produktu złożonego ze świeżych kwiatów jest dokumentacja zdjęciowa przesłana przez Nadawcę.

8.Postanowienia ogólne.

a/ Każdy produkt złożony z żywych roślin i kwiatów jest unikalny i może różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

b/  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy z Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 zastrzegamy sobie możliwość zmiany kwiatów w przypadku ich braku bądź innej niezależnej od nas sytuacji.